U bent hier

Partners

Barry-Callebaut

https://www.barry-callebaut.com/

Barry Callebaut in Wieze is de grootste productiesite van de Barry Callebaut groep, waar vaak pilootprojecten worden opgestart en, indien succesvol, vervolgens ook worden uitgerold naar andere vestigingen. Energieverbruik optimaliseren is een vast aandachtspunt, zowel in de dagelijkse werking als bij nieuwe projecten. Dit streven naar energie-efficiënte installaties wordt mede mogelijk gemaakt door een continue logging van tellerstanden in een uitgebreid EMS, waarbij de energievraag gemonitord wordt en het verbruik nauwkeurig gecontroleerd en gelinkt wordt met de procesparameters. Met TETRA NutScan van KU Leuven & Odisee kunnen we door een gebruiksvriendelijk energieopvolgpakket deze logging beter analyseren en benchmarken ook in onze kleinere sites en afdelingen. De resultaten van dit project kunnen gebruikt worden om de energie-efficiëntie van de nutsvoorzieningen beter te vertalen naar controle- en stuurwaarden als basis voor verdere energiebesparende maatregelen in de productie. Deze TETRA NutScan zou ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de communicatie & bewustwording rond energie en past zo in het grotere energieverhaal van Barry Callebaut in Wieze.

Beauvent

https://www.beauvent.be/

De BAS (Berekening en Advies bij Slim) bouwen heeft tot doel de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie, en de bescherming van het milieu te promoten en te ondersteunen. Hierbij wordt er gefocust op het inzetten van hernieuwbare energie en uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Binnen het project is BAS, naast de energielabels, geïnteresseerd hoe de duurzaamheid van verschillende nutsvoorzieningen gekwantificeerd kan worden en ik welke mate duurzamere installaties economisch zinvol zijn. Hoe de duurzaamheid van installaties bij bedrijven kan gevisualiseerd worden en in welke mate deze platformen impact hebben op de toeschouwer is een interessante testcase voor BAS bouwen of dit een optie is naar sensibilisering.

Cimpro

https://cimpro.com/

CimPro is gespecialiseerd in energiemonitoring voor de industrie. Zowel in het kader van het energieconvenant Vlaanderen, als naar energiebesparing toe, willen industriële bedrijven een gedetailleerd inzicht krijgen in het energieverbruik van de grootste afnemers. Dit zijn dikwijls de koeling-, perlucht- en stoominstallaties. Dankzij de medewerking van TETRA NutScan project wil CimPro inzicht krijgen hoe de perslucht- en stoominstallaties snel kunnen "gelabeld" worden. Daarnaast wil CimPro potentiële klanten informeren van het nu van een permanente monitoring. Dit geeft klanten snel inzicht in de haalbaarheid van een energiemonitoringsprojecten. Bovendien wil CimPro een korte samenvatting van de studie verspreiden naar de markt. Hiervoor wil CimPro, samen met de KU Leuven, een document opstellen, waar de belangrijkste conclusies van de studie in vermeld staan. CimPro ziet dit als een belangrijke component van zijn communicatie strategie gebaseerd op kennisdeling.

Deconinck-Wanson

http://www.deconinck.be/

The scope of the project NutScan is to further develop and demonstrate monitoring equipment for steam installations and to prove the value of it in today's process industry. We are interested in these developments as a constructor and installer of thermal oil heaters and steam boilers. Equipment like this could be an important asset in our search for energy efficient steam production. We would like to express our support and interest in this project. Although most of the technologies for energy monitoring are available, reality shows that most small and medium installations are not equipped with this, making it impossible to monitor and improve energy efficiecy of the installations. At the same time monitoring helps in the early detection of problems such as failing insulation, burner issues and even safety hazards. We would like to stay informed about the project progress and outcome as well as we're willing to advice the research team to get an optimal industrial relevance.

Desauw

http://desauw.be/

Als studiebureau en integrator voert Desauw opdrachten uit in residentiële woningen, kantoren en industrie zowel voor nieuwbouw als renovatie. Hierbij kiest Desauw consequent voor innoverende, energiezuinige en duurzame componenten met hoge levensduur. Deze opdrachten bestaan onder andere uit het installeren en dimensioneren van verwarming, ventilatie, airco en verlichting. Desauw wil graag deel uitmaken van de gebruikersgroep van NutScan om twee redenen. Ten eerste is het studiebureau geïnteresseerd in de besluiten die kunnen getrokken worden uit het labelen en meten van de energie-efficiëntie van nutsvoorzieningen. Ten tweede wil Desauw gebruik maken van de mobiele meeteenheden waarover de TETRA NutScan beschikt voor het bepalen van het energieverbruik van klanten als numerieke verificatie van de theoretische aannames.

Groen licht Vlaanderen

http://www.lichttechnologie.be/nl/dienstverlening/projecten/groen-licht-...

Groen Licht Vlaanderen is een consortium van nu meer dan 70 leden, hoofdzakelijk KMO's. Groen Licht Vlaanderen tracht waar mogelijk te werken met proef- of demonstratieopstellingen (bijv. proefopstellingen rond kleurverschillen bij ledarmaturen) alsook met praktijkvoorbeelden. Zeker op gebied van energiebesparing wordt best gewerkt met monitoring van reële (verlichtings)installaties omdat te veel factoren een impact hebben op de uiteindelijke besparing. Binnen de schoot van Groen Licht Vlaanderen werd het TETRA-project IWT/120124 "Impact van daglichtregelsystemen op ontwerp en renovatie van schoolgebouwen" geïnitieerd. Uit de resultaten blijkt dat het voorspellen van de energiebesparing zeer moeilijk is en dat het afregelen van dergelijke systemen alsook het gebruiksgedrag een doorslaggevende rol hebben. Veldmetingen zijn zeer belangrijk om inzicht te verschaffen in de invloedsfactoren. Groen Licht Vlaanderen organiseert op regelmatige tijdstippen evenementen voor de bedrijfswereld. De promotiedag duurzame verlichting (gemiddeld meer dan 250 bezoekers) lijkt een geschikt forum te zijn om de resultaten en het aanbod i.v.m. veldmetingen van NutScan te verspreiden.

Inex

http://www.inex.be/

Tijdens een stage bestaat de opdracht van een bachelor student uit het koppelen van PLC's die de nutsvoorzieningen beheren met Archestra (SCADA) project. Deze nutsvoorzieningen zijn onder andere: de persluchtinstallatie, de waterwinning, waterbehandeling en waterdistributie, de stoominstallatie, de ijswaterinstallatie,... Op die manier kunnen wij meer historische data gaan verkrijgen. Tevens laat het ons toe om alles mooi te visualiseren. Dit kan handig zijn om het systeem beter te begrijpen, maar ook om fouten sneller terug te vinden en dus sneller op te lossen. Verder zal het ons toe laten om op een snelle manier extra metingen te kunnen doen op deze installaties. Deze metingen kunnen definitief of tijdelijk zijn.We kunnen deze metingen dan ook snel gaan koppelen aan het historian systeem.

KAESER

http://be.fl.kaeser.com/

Dat perslucht een zeer dure energievorm is, weten de meeste bedrijfsleiders wel. Dat ze er dus spaarzaam mee moeten omspringen weten ze ook. Maar zelden weten ze hoe ze op de meest rendabele manier perslucht moeten produceren en welke parameters ze continu in het oog moeten houden om erop toe te zien dat ze rendabel blijven werken. Perslucht metingen en analyses gebeuren reeds geruime tijd, zowel door de fabrikanten van compressoren als door onafhankelijken. In grotere perslucht installaties worden de meeste parameters ook gemonitord en bewaakt, maar bij KMO's komt men dit zelden tegen. Deze studie lijkt ons interessant omdat het nog een stapje verder gaat: het persluchtverbruik koppelen aan het productieproces. Afwijkingen zouden dusdanig snel kunnen worden opgemerkt en er kan dan snel worden ingegrepen, wat mogelijks energieverlies kan beperken tot een minimum. Aangezien energie dikwijls een belangrijke factor is in de kostprijs van het eindproduct, lijkt ons deze studie een interessant gegeven en willen wij hieraan ons steentje bijdragen.

Koningshoeven

http://www.koningshoeven.nl/

De abdij Koningshoeven realiseert een eigen brouwerij (La Trappe), kaasmakkerij, chocolaterie, bakkerij, imkerij en investeerde maximaal in zonnepanelen. La Trappe werd in oktober 2010 verkozen tot Beste Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer van de gemeente Tilburg. Ze halen zoveel mogelijk grondstoffen uit eigen omgeving of kopen ze in bij de bron, maken bijna uitsluitend met gebruik van natuurlijke producten, besparen zoveel mogelijk op water en energie en hergebruiken rest- en afvalstoffen. Dit doen ze door onder andere te investeren in zonne-energie, brouwgerst uit de regio te halen en het aanplanten van het "PUURbos" om zoveel mogelijk CO2-uitstoot te compenseren. Tevens wordt er gestart met een waterzuivering waarbij alle grondstoffen uit het afvalwater herbruikt worden zodat er: geen lozing in de stadsriool hoeft, de grondwaterstand weer op peil gebracht wordt en er gewerkt wordt aan een circulaire economie. Het levert energie en biogas op. De abdij is het perfecte voorbeeld van een bedrijf dat authentiek blijft en zo duurzaam mogelijk te werk gaat. Door in te stappen in het project wil de abdij een duidelijke kennis verkrijgen van de diverse energiestromen in de verschillende takken van productie. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het noodzakelijk om ook in functie van de tijd een optimale energie-efficiëntie na te streven.

Nexans Network Solutions N.V. Div Euromold

http://www.nexans.be/eservice/Belgium-nl_BE/navigate_146449/Nexans_Netwo...

Nexans heeft, voor het produceren van elektrisch middenspanningsapparatuur, nood aan verscheidene nutsvoorzieningen zoals perslucht, verwarming en verlichting. D.m.v. de energielabels van NutScan wil Nexans nagaan hoe duurzaam de bestaade installaties zijn en/of er vernieuwingen aan de nutsvoorzieningen noodzakelijk zijn in de productiehallen van Nexans Erembodegem.

Sadef

http://www.sadef.com/nl

De site van Sadef is uitgerust met een energiemeetsysteem dat gedurende enkele jaren de energievraag van het bedrijf nauwgezet monitort en opslaat. Het doel van Sadef is het meetsysteem te vernieuwen en te onderzoeken in welke mate de historische energiedata kan bijdragen tot een betere opvolging van het energieverbruik. Specifiek is Sadef geïnteresseerd of een automatische opvolging van het energieverbruik mogelijk is en of dit implementeerbaar is in het nieuwe energiemeetsysteem van Sadef. Er is sterke intresse in welke mate de bewakingsalgoritmes die in het project NutScan gevalideerd zullen worden, ook kunnen toegepast worden binnen het bedrijf. Het doel is om, op basis van de resultaten uit NutScan, automatische bewakingstechnieken actief in te zetten in het bedrijf.

UNIZO

https://www.unizo.be/

Onder het moto "UNIZO versterkt ondernemers" is UNIZO bereid onderzoeksresultaten kenbaar te maken aan ondernemers, bijv. via een elektronische nieuwsmail/nieuwsbrief, uiteraard moeten deze onderzoeksresultaten een zekere relevantie hebben én nuttig zijn voor de ondernemers-leden.

VMA

http://www.vma.be/nl

VMA is als integrator betrokken bij projecten in de industrie van offerte tot nazorg. Aangezien er binnen VMA geopteerd wordt om duurzame economisch verantwoorde intallaties te implementeren, wil het op de hoogte blijven van de meet energiezuinige installaties. Met de deelname tot het TETRA-project NutScan, wil VMA haar kennis inzake duurzame nutsvoorzieningen up-to-date houden. Ook is het bedrijf geïnteresseerd wat de energielabels concreet in zullen houden en wat de meerwaarde van het bewaken nutsvoorzieningen kan zijn.

Volvo

http://www.volvo.com/home.html

NutScan is een middel om verder te evalueren in een efficiënt energieverbruik. Hoe verder met de kost van een installatie (incl. verbruik)? Nutscan kan ons hierbij helpen.

  1. Elektrisch/gas
  • Vergelijkbare cijfers/acties bedrijven onderling
  • Installaties catalogeren (meten)

          - Zijn bestaande installaties rendabel/energiezuinig?

          - Kosten/baten nieuwe installatie?

  • Monitoring/bewaking van verbruiken

          - Zijn mensen voldoende kosten bewust?

          - Worden we door cijfers te zien niet milieubewuster?

          - Wordt of kan er een link gelegd worden naar de kwaliteit van het preventief onderhoud?

          - Introductie van een visualisatieplatform op Volvo.

      2. Pneumatisch

  • Monitoring/bewaking van verbruiken
  • Monitoring perluchtverliezen